shmaya_chadash

אפשרו לנו לתת

תרומה חופשית

עימעעכמכע ממכמממ ממ ממכעמ

שיקום נוער בסיכון

18 * 100 ש"ח

פעילות לילדים במועדון כו"ח

24 * 90 ש"ח

תמיכה לנערות בדיור בקהילה

18 * 180 ש"ח

שעת הפעלה במרכזי תעסוקה

18 * 180 ש"ח

למוסד קיים אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 –לצפיה

לתרומה בדרך אחרת

תרומה
באמצעות
העברה
בנקאית

בנק פאג”י
בנק 52 (פאג”י)
סניף 168
ח-ן-409481629

ע”ש מסגרת שמעיה ע.ר.

בנק הדואר
בנק 09
סניף 001
ח-ן-8296037

יום פתוח מכון שמיעה