shmaya_chadash

מרכז חינוכי טיפולי > בני ברק

לפני שבועיים נערך ערב אמהות במרכז  חינוכי טיפולי- בני ברק כהכנה לקראת המעבר לכיתה א’.

בערב נערך פאנל מקצועי בסוגיות הרלוונטיות לילדי כו”ח.

בסיום קיבלו ההורים במתנה את המשחק “אני והשמיעה עולים לכיתה א’ ” וקבלו הסבר על השימוש בכלי המשחק כהכנה לקראת העליה לא’.

בערב השתתפו כ-13 אימהות מכל הארץ

יום פתוח מכון שמיעה