shmaya_chadash

ביום רביעי – י”ט אייר, 10/05 נערך סיור קבלנים בשטח המיועד להיות בנין שמעיה בצפון
ב”ה, זה מתחיל לקרות!!
כדי לזכות להעניק ‘אפשרויות בלתי מוגבלות’ לאנשי הצפון!!

יום פתוח מכון שמיעה